Hej! Vi ser att du använder Internet Explorer och en äldre version än 7 och vi vill gärna att du slår ett slag i saken och uppgraderar till senaste Internet Explorer eller använder annan webbläsare,
som t ex Mozilla Firefox (nu i version 4).

Och varför det? Jo, för att främja utvecklingen av internet, helt enkelt. Med en nyare webbläsare kommer vi ett steg närmare framtiden.
Tack på förhand.

 • Vädret

  http://www.vackertvader.se/ulricehamn/10d/yr-smhi
 • Cykla banvall s�der ut

  Skottek
  Vintern 1519-1520 ansåg den danske unionskungen Kristian II tillfället moget att öterkr�va �verh�gheten f�r Sverige. Kristian hade redan 1499 valts till Sveriges tronf�ljare. I�Halland�samlades de nyrekryterade legosoldaterna under Otto Krumpens ledning.
  Omkring�tjugondedag Knut�1520 l�t Otto Krumpen sin h�r marschera �ver gr�nsen genom��trans�dalg�ng. �rstiden var v�l vald. Endast p� vintern kunde en h�r snabbt f�rflytta sig. Omr�den som p� sommaren var till hj�lp f�r f�rsvararna som floder, sj�ar och tr�sk l�g nu frusna och gagnade anfallarna som l�ttframkomliga v�gar.
  Gr�nsbefolkningens bondesoldater mobiliserades och det v�stg�tska�fr�lsets�svenner, riksf�rest�ndaren Sten Svantesson Sture kom till V�sterg�tland f�r att leda f�rsvaret. Sture valde med omsorg platsen f�r att m�ta fienden. De h�ga bergssidorna vid Skottek d�r sj�n �r som smalast, var l�mpligast att bygga br�tar, bef�stningsanordningar att anfalla fienden ifr�n. Den danska h�ren kom t�gande den 19 januari.
  Det �r d� det Sten Stures skada intr�ffar.�Rimkr�nikan�ber�ttar:
  Som the begynthe skjuta som b�st
  Och jag redh op� en blakoten h�st,
  Som vrenede och spr�ng b�de till och fr�
  I �rlig kunde b�de bijta och sl�;
  Lyckan ej b�ttre med mig stod
  Genom benet bleff jag skutin med ett lod.
  Sten Sture blev skadad av en kanonkula som studsade upp fr�n isen och tr�ffade honom strax ovanf�r ena kn�et, skottet d�dade ocks� hans h�st. Riksf�rest�ndaren f�rdes sv�rt s�rad ur striden, och den �n idag ekbevuxna platsen�Skottek�vid �sundens �stra strand fick sitt namn. Detaljer fr�n sj�lva striden finns inte bevarade men resultatet blev en total seger f�r den danska h�ren. Detta innebar att v�gen upp mot�M�lardalen�i princip stod �ppen. Krumpens h�r brandskattade de v�stg�tska socknarna och br�nde�Bogesund�(nuvarande�Ulricehamn),�Falk�ping,�Sk�vde�och�Skara. Sten Sture avled 3 februari 1520 p�M�larens�is p� v�g mot�Stockholm. En kort tid d�refter hyllade riksr�det Kristian som Sveriges konung. I november samma �r utspelade sig efterspelet i Stockholm d�r Kristian blev kr�nt, en kr�ningsfest som ledde till�Stockholms blodbad.
  Den p� sin tid k�nda dikten�Herr Stens visa�av�Edvard B�ckstr�m�har motiv fr�n slaget.  Bredg�rdsmannen
  Ca 7800- 7500 f Kr
  I juni 1994 gjorde gr�vmaskinisten Per-�ke Jansson en obehaglig uppt�ckt p� Bredg�rdens marker, Marb�ck. Bland jordmassorna fann han skelettet av en m�nniska. Polis tillkallades, vilka snabbt konstaterade att benen snarare var f�rem�l f�r en arkeologs unders�kning.
  Fyndplatsen, en mossmark, gr�vdes ut och skelettet frilades. Efter n�gra m�nader kom svaret p� hur gamla benen var. Med sina ca 9500 �r placerade sig Bredg�rdsmannen bland absolut �ldsta skelettfynden i Skandinavien. Bland dessa f� fynd utm�rker sig kraniet som synnerligen v�lbevarat.
  Bredg�rdsmannens livstid g�r under ben�mningen j�garsten�lder. Och just j�gare tror arkeologerna att han var � av skelettet att d�ma var han ovanligt reslig och muskul�s.

  Korpebo berg
  V�lkommen till Korpeboberg
  Naturreservatet Korpebobergs l�vskogar ligger utmed �sundens �stra strand och utg�rs som namnet anger av l�vskogsomr�den koncentrerade kring g�rdarna N�sboholm, K�rrabo och Korpebo. I det kuperade landskapet finns ocks� �ppna och igenv�xande hagmarker samt en n�rmare kilometerl�ng blockrik bergbrant.
  aturreservat intill N�sboholm
  Naturreservatet Korpebobergs L�vskogsomr�de �r ett av Sveriges st�rsta sammanh�ngande l�vskogsomr�den och gr�nsar till N�sboholms G�rd. Landskapet �r kuperat och omv�xlande med hagmarker och en n�stan kilometerl�ng, blockrik bergbrant.

  M�nga olika typer av l�vskog finns inom reservatet. I mer kuperade och blockrika delar dominerar lind och l�nn. Andra v�xter du kan hitta h�r �r v�r�rt, trolldruva och springkorn.

  P� djupare, mer n�ringsrika jordar dominerar alm och ask. M�nga av de gamla tr�den b�r sp�r av hamling. Floran �r mycket rik med t.ex. lung�rt, tandrot och h�ssleklocka. P� de �ldre tr�den finns en intressant moss-, lav- och vedsvampsflora.

  F�gellivet �r rikt med arter som kattuggla, stj�rtmes och stenkn�ck. Bland hackspettarna finns bl.a. mindre hackspett, st�rre hackspett, gr�ng�ling och spillkr�ka.

  Landskapet som odlats sedan 1300-talet �r av stort kulturhistoriskt v�rde och har flera intressanta sp�r och l�mningar som odlingsr�sen, �ldre �krar och v�gar.

  Den gamla banvallen som l�per genom omr�det, �r bl.a en del vandringsleden ��sundenleden�. Fr�n banvallen g�r vandringsleden en avstickare upp till en liten rastplats p� Korpeboberg, varifr�n man har en fin utsikt �ver �sunden .Delar av reservatet ing�r i EU:s ekologiska n�tverk av skyddade omr�den, Natura 2000.

  N�sboholm har en utm�rkt badplats med l�nggrund sandbotten vilket passar bra f�r barnfamiljer. Sandsl�tt s�der om N�sboholm erbjuder en liten idyllisk badstrand och norr om N�sboholm vid Marb�ck finns en mycket fin badplats med toaletter.


  Vegby ligger i kommunens s�dra del och har ca 530 inv�nare. Bygden bjuder p� kultur- och sk�nhetsv�rden. H�r finns ett rikt f�reningsliv och ett stort engagemang i ortens verksamheter. I Vegby finns aff�r, camping med rikt friluftsliv i Sj�parken samt de flesta av bygdens f�retag.

  Avst�nd till n�rliggande orter:
  Ulricehamn -�ca�18 km
  Falk�ping -�ca�67,5 km
  J�nk�ping -�ca�68 km
  Bor�s -�ca�30,5 km
  G�teborg - ca�92km�
 • Protokoll 2015-01-22

  Protokoll från styrelsemöte med Cykelfrämjandet 2015-01-22
  Närvarande: Rolf Andersson
  Ingrid Wiik
  Lena Nero
  Plats: Bergbackagatan, Blidsberg
  1
  öppnande av styrelsemötet
  Rolf hälsade välkommen.
  2
  Föregående mö�tes protokoll var protokollet från årsmötet. Det lades till handlingarna.
  3
  Avslutade aktiviteter 2014
  �rsm�tet
  Megalitv�garna i Falk�ping
  Cykelorientering � Ca 180 startkit s�ldes.
  Kongress i Hallsberg den 12 april d�r RA och IW deltog.
  Id�konferens i G�teborg den 25-26 oktober. RA och IW deltog.
  Cykelresa �land
  Julmiddag p� L�fwings Atelj�
  4
  Aktiviteter 2015
  Cykelorientering
  RA har b�rjat fundera kring l�mpligt omr�de. Vi ska b�rja lite grundligare rekognoseringar i mars
  m�nad.
  Kongress
  I Hallsberg den 18-19 april. IW och RA deltar. Anm�lan senast den 13 mars.
  5
  Ekonomiska situationen
  22 780:- kr vid �rets ing�ng.
 • Hyra cykel på bryggan

  Cykeluthyrning
  Basen för vår cykelturism är 9,5 mil bilfria, asfalterade cykelleder, ett väl utbyggt nät av "småvägar", vackra vyer och en mängd sevärdheter i kulturlandskapet kring vårt fina Ulricehamn.

  Själva uppskattar vi att ta cykeln utmed Åsunden och passa på att bada eller fiska när vi är lediga!
  Timme 1 dygn 2 dygn 3 dygn 4 dygn 5 dygn 6-7 dygn
  Vuxen 50:- 125:- 220:- 300:- 360:- 410:- 500:-
  Barn 40:- 90:- 170:- 250:- 300:- 345:- 410:-

  Timme 1 dygn 2 dygn 3 dygn 4 dygn 5 dygn 6-7 dygn
  Kärra 50:- 125:- 160:- 195:- 230:- 265:- 300:-
  inkl.cykel 100:- 175:- 270:- 350:- 410:- 460:- 550:-

  Efter 6-7 dagars hyra av kärran kostar det 35:- extra per dygn

  Vid för sent återlämnande debiteras 100:-
  Inkluderat i priset:
  Hjälm. Akutservice vid ev cykelhaveri inom ett rimligt avstånd, låt oss säga 4 mil. Stöldförsäkring ingår inte.
  Extra tillval och villkor:
  Försäkring för Cykel & Kärra 7:- per dygn eller 30:- per vecka.
  Försäkringen ger dig då en självrisk på 300:- per Cykel vid STÖLD.